Exhibition Center of Shimao Shenzhen-Hong Kong International Center

Exhibition Center of Shimao Shenzhen-Hong Kong International Center

Design TeamZhong YAO/Xinyuan PAN/Lingshu LIU/Yuying LI /Tiezhu Liu /Weishi WANG/Xin CHEN/Bin LI/Jiangcheng JIN/ Huajun ZHU/Xiawei DU/Gang YU/Yuqing LI/Hui LI/Xiao LIU/Kebin WANG/Jin YIN The architectural design has combined modern science and technology with traditional culture, taking “Spiral Scroll” + “Layered Gardens” as the core concept. The rising spiral architectural form, together with the LED transparent screen, form a hazy paper canvas, displaying a long roll of landscape pictures of national charm; overhangs at different levels and directions have also formed a multi-dimensional layered garden, creating echoes of the scenery in all directions. The combination of the two is meant to […]

Leave your comment